Ogólne Warunki Dostawy

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas realizacji zamówienia obejmuje każdorazowo czas potrzebny na wysyłkę zamówionego towaru powiększony o czas na jego dostawę.
 3. Realizacja (wysyłka) zamówień realizowana jest w ciągu 48h od momentu potwierdzenia zamówienia ( status w sklepie sklep.lzmo.pl) w przypadku wybrania opcji „za pobraniem”, lub od momentu zaksięgowania środków na rachunku bankowym w przypadku wybrania opcji „przelew” albo „płatność kartą lub przelewem online”.
 4. W przypadku gdy zamówiony towar wymaga „kompletacji” lub „sprawdzenia” to rozpoczęcie realizacji zamówienia jest przesunięta w czasie o okres trwania „kompletacji” lub „sprawdzania”, który maksymalnie może trwać 2 dni.
 5. W przypadku wybrania opcji płatności „Płatność przy odbiorze” Zamawiający ponosi dodatkowy koszt w wysokości 20 zł netto.
 6. Dostawa towarów po wybraniu opcji płatności "Płatność przy odbiorze" jest możliwa tylko wtedy, kiedy kwota pobrania za zamówione towary nie przekracza 10.000 zł brutto.
 7. Wysyłki realizowane są od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w soboty i niedziele płatne przelewem będą realizowane w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Dostawcy. Zamówienia złożone w soboty i niedziele w przypadku przesyłek pobraniowych będą realizowane w poniedziałek lub we wtorek.
 8. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 9. Głównym partnerem logistycznym Dostawcy jest Grupa Raben, obecna na rynku europejskim od ponad 80 lat i oferująca kompleksowe usługi logistyczne. Grupa Raben jest niezawodną organizacją, gwarantującą terminowość dostaw i bezpieczeństwo przewożonych ładunków.
 10. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie Sprzedającego.
 11. Dostawca podejmie wszelkie możliwe starania, aby dostawa zamówionych Towarów została zrealizowana w możliwie najszybszym terminie. W sytuacji, gdy Dostawca, z przyczyn niezależnych od siebie, nie będzie w stanie dostarczyć lub przygotować do odbioru zamówionych Towarów w terminie uzgodnionym, niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego i wskaże najbliższy możliwy termin dostawy lub odbioru.
 12. Za przyczyny niezależne uznaje się m.in. nieterminową dostawę przez poddostawcę, zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy firmy, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego, niedobory energii elektrycznej, niedobory materiałowe i surowcowe.
 13. W przypadku braku płatności za terminowo dostarczone Towary, Dostawca może wstrzymać kolejne planowane dostawy i realizację zamówień złożonych przez Zamawiającego.
 14. Zamawiający zapewnia wszelkie możliwe środki umożliwiające sprawny rozładunek samochodu. Za nieuzasadniony przestój u Zamawiającego ponad 1 godzinę Dostawca może obciążyć go kosztami przestoju.
 15. W dniu dostarczenia/wydania Towarów Zamawiający dokonuje, w miejscu ich przekazania/wydania, odbioru ilościowego oraz niezwłocznie informuje Dostawcę o wystąpieniu ewentualnych różnic w ilości lub niezgodności z zamówieniem. Brak takiej informacji na dokumencie dostawy/odbioru jest równoznaczny z niezgłoszeniem przez Zamawiającego żadnych zastrzeżeń, co do ilości dostarczonych Towarów oraz zwalnia Dostawcę z obowiązku przyjęcia reklamacji w tym zakresie.
 16. W przypadku uznania reklamacji przez Dostawcę wymieni on Towar posiadający wady na towar zgodny z umową, lub jeśli będzie to możliwe, dokona usunięcia stwierdzonej wady według wyboru Dostawcy.
 17. W przypadku, gdy Zamawiający zawiadomił Dostawcę o istnieniu wady sprzedanych Towarów, której istnienia Dostawca nie stwierdził, Dostawca jest uprawniony do żądania od Zamawiającego odszkodowania za koszty poniesione w związku z koniecznością rozpatrzenia reklamacji.
 18. Zarówno reklamacje ilościowe, jak również jakościowe, nie zwalniają Zamawiającego z obowiązku terminowej realizacji płatności ceny za wszelkie dostarczone Zamawiającemu Towary, w tym Towary będące przedmiotem reklamacji.
 19. Szczegółowe zasady postępowania i rozpatrywania reklamacji zawarte są w Procedurze reklamacyjnej dostępnej na stronie internetowej Dostawcy (www.lzmo.pl).
 20. Wszelkie umowy dostawy zawarte na podstawie Warunków podlegać będą wyłącznie prawu obowiązującemu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych w Warunkach mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 21. Organem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z zawarciem wszelkich umów dostawy na podstawie Warunków będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Dostawcy.